การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

       ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถใน การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม

ประเด็นพิจารณา
ผู้รับผิดชอบ
ค่าเป้าหมาย
ผลการประเมิน
เอกสารประกอบการนำเสนอ
ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ
โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณน.ส.ขจรวรรณ์ จ่ายพัฒน์ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม- ผลการประเมิน
- แผนการจัดการเรียนรู้
- ประมวลภาพกิจกรรม
- ค่ายคณิตศาสตร์
- ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้ Crossword
- สัปดาห์วิทยาศาสตร์
- ค่ายภาษาอังกฤษ
- ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
- มุมอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- ส่งเสริมรักการอ่าน
- พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางภาษาไทย
- คลินิกคณิตศาสตร์
- เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหานางเพ็ญจันทร์ นาคะรังษียอดเยี่ยมยอดเยี่ยม- ผลการประเมิน
- แผนการจัดการเรียนรู้
- ประมวลภาพกิจกรรม
- กิจกรรมประกวด IS
- กิจกรรมโครงงานวิทย์
- กิจกรรม STEM
- สัปดาห์วิทยาศาสตร์
- ค่ายคณิตศาสตร์
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมน.ส.ขวัญชนก รุ่งรอดศักดิ์ชัยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม- ผลการประเมิน
- ผลงานนักเรียน
- ประมวลภาพกิจกรรม
- ค่ายวิชาการ นิทรรศการและแสดงผลงานนักเรียน
- กิจกรรมประกวด IS
- กิจกรรมโครงงานวิทย์
- กิจกรรม STEM
- สัปดาห์วิทยาศาสตร์
- กิจกรรมเครื่องบินเล็ก
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารน.ส.ศิริพร พ่วงพิศยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม- ผลการประเมิน
- ประมวลภาพกิจกรรม
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาน.ส.ขวัญสยาม ชูสุวรรณยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ประมวลภาพกิจกรรม
- ค่ายคณิตศาสตร์
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.3 และ ม.6
- เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์
- เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย:ติวเข้ม GAT/PAT, O-Net
- ค่ายวิชาการ:ค่ายวิศวกรรม ค่ายแพทย์ ค่ายรัฐศาสตร์ ค่ายนิติศาสตร์และค่ายภาษาจีน
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพน.ส.เกศวลี แหวนนิล
ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม- ผลการประเมินทักษะพื้นฐานในการจัดการและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ปีการศึกษา 2561
- ข้อมูลสถิตินักเรียนจบการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดปีการศึกษา 2561
- ข้อมูลสถิติการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561
- ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561ที่เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของรัฐได้ก่อนจบการศึกษา
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระ
- โครงการส่งเสริมความเลิศในทุกกลุ่มสาระ
- รายงานการดำเนินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- รายงานการดำเนินกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว)
- ภาพการจัดกิจกรรมแนะแนว
- ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- ภาพผลงานนักเรียน
- รายงานกิจกรรมนัดหลาดนัดหัดขาย RW.SME
- กิจกรรมค่ายวิชาการ นิทรรศการและแสดงผลงานนักเรียน
- กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
- กิจกรรมถึงเส้นชัยก่อนใคร

 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

ประเด็นพิจารณา
ผู้รับผิดชอบ
ค่าเป้าหมาย
ผลการประเมิน
เอกสารประกอบการนำเสนอ
ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ
โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดนางอัชฌา รัชพรมงคล

ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม- ผลการประเมิน
- สรุปโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
- สรุปโครงการสอบธรรมศึกษา
- สรุปกิจกรรมตักบาตรประจำเดือน
- รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชาลูกเสือ/เนตรนารี
- รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชากิจกรรมเพื่อเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
- สรุปรายงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- กิจกรรมอบรมโครงงานคุณธรรม
- กิจกรรมลูกฤทธิยะวรรณาลัยใส่ใจมารยาท
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ/เนตรนารี
- กิจกรรมตักบาตร
- กิจกรรมนาฏวรรณกรรม
2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยนายโชติพงษ์ วิมะลิน


ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายวิชาศิลปะ
2. แบบประเมินความพึงพอใจ
3. ผลงาน ความสำเร็จของนักเรียน
4. คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
5. ประมวลภาพกิจกรรม
1.โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
- กิจกรรมตักบาตร
- กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
- กิจกรรมหล่อเทียน แห่เทียนจำนำพรรษา
- กิจกรรมลูกฤทธิยะวรรณาลัยใส่ใจมารยาท
- ธรรมศึกษา
2. โครงการคุณธรรมนำชีวิต
- กิจกรรมอบรมโครงงานคุณธรรม
3. โครงการ วันสำคัญทางภาษาไทย
- กิจกรรมวันสุนทรภู่
- กิจกรรมวันภาษาไทย
- กิจกรรมวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
- กิจกรรมนาฏวรรณกรรม
- กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนทัศนศิลป์
- กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน การสอนดนตรี
- กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน วิชานาฏศิลป์

3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายน.ส.ธัญชนก พรรณวงษ์


ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม1. รายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน/คณะสี
2. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชาลูกเสือ/เนตรนารี
3. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชาชุมนุมวิชาการ
5. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชารักษาดินแดน
6. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชากิจกรรมเพื่อเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
7. รายงานผลการจัดกิจกรรมกีฬาภายใน
1. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมนายกฤตนุ พรมวัง

ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม1. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
2. สรุปการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
3. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียน
4. สถิติการยืมคืนอุปกรณ์กีฬา
5. สถานที่ในการส่งเสริม พัฒนาสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพ
6. แบบสัมภาษณ์ดัชนีความสุข

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

      เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

ประเด็นพิจารณา
ผู้รับผิดชอบ
ค่าเป้าหมาย
ผลการประเมิน
เอกสารประกอบการนำเสนอ
ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ
โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจนน.ส.พจนี แก้วสมจิต

ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. แผนปฏิบัติการประจำปี
3. แผนกลยุทธ์
4. ธรรมนูญโรงเรียน
5. ปฏิทินปฏิบัติงาน
6. รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ
7. คู่มือปฏิบัติงาน
8. โครงสร้างการบริหารงาน
9. คำสั่งปฏิบัติงาน
10. สรุปผลโครงการตามแผนฯ ปีงบประมาณ 2560
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาน.ส.กุลวดี นุ่มทอง


ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม1. สถิติการพัฒนาตนเองของบุคลากร
2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน
4. ผลการประเมินการนิเทศการสอน
- รายงานการประชุม
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายน.ส.ฉัตรสุดา พิมพา


ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม1. หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง 2560)
2. หลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4. หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : ความรู้เบื้องต้นด้านการบิน (AVIATION)
5. หน่วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามโครงการ “การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามรัฐธรรมนูญ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21”
6. รายงานการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ปีการศึกษา 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
7. รายงานการนิเทศติดตามจากศึกษานิเทศก์(สพม.๒/กศจ.กทม.)
8. คำสั่งปฏิบัติหน้าที่
9. ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับงานวิชาการ
10. Webpage
11. ฤทธิยะสาร ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 (พ.ค.-ต.ค.2561)
จุลสารนิเทศการศึกษา (กศจ.กทม.)
12. คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
13. คู่มือปฎิบัติงานกลุ่มวิชาการ
14. แผนการจัดการเรียนรู้ IEP
15. Case Study (แนะแนว)
16. แบบทดสอบบุคลิกภาพ SDQ, EQ
17. แบบทดสอบพหุปัญญา
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพนางวัชรี ศาลากิจ


ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม1. สรุปข้อมูลอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
2. ผลการประเมินการจัดกิจกรรมอบรมต่างๆ
3. สรุปข้อมูลการเลื่อนวิทยฐานะ
1.โครงการอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีการศึกษา 2561
2. กิจกรรมอบรมการทำผลงานวิชาการเพื่อการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ใหม่ 21/2560) และการใช้งาน Logbook ประจำปีการศึกษา 2561
3. กิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรม “สนุกในงาน เบิกบานในธรรม” ประจำปีการศึกษา 2561
4. การอบรมก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
5. การอบรมของกลุ่มสาระฯ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้นายสมชาย รื่นภาคทรัพย์


ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม1. ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
2.ตารางการใช้ห้องปฎิบัติการ
3. ประมวลภาพกิจกรรม
1. กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ
2. กิจกรรมแผนจ้างเหมาบริการทำความสะอาด
3. กิจกรรมงานต่อเติมอาคารห้องเก็บของหลังอาคาร 7
4. กิจกรรมจัดซื้อถังดับเพลิง
5. กิจกรรมจ้างเหมาบริการฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่น
6. กิจกรรมจัดซื้อกระดานไร้ฝุ่น
7. กิจกรรมจัดซื้อถังขยะ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้นายวีระ กงถัน


ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ
2. รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR)
3. รายงานข้อมูลสารสนเทศ
4. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
– เว็บไซต์โรงเรียน
– เว็บไซต์ทะเบียนวัดผล
– เว็บไซต์ระบบสารสนเทศ
– เว็บไซต์ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน
– ระบบประเมินผลการเรียน
– ระบบจัดการงานพัสดุ เป็นต้น
1.พัฒนาและปรับปรุงระบบงานวัดผลและประเมินผล
2.พัฒนาและปรับปรุงจัดซื้อเครื่องตรวจและโปรแกรมตรวจข้อสอบ
4.จัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมบำรุง และปรับปรุงระบบโทรศัพท์ เครื่องขยายเสียง วิทยุสื่อสารโทรคมนาคม และป้ายไฟประชาสัมพันธ์
5.อบรมและพัฒนาครูเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ
6.จัดทำรูปเล่มสารสนเทศ
7.จัดระบบสารสนเทศเพื่องานแนะแนว 4.0

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

       เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ประเด็นพิจารณา
ผู้รับผิดชอบ
ค่าเป้าหมาย
ผลการประเมิน
เอกสารประกอบการนำเสนอ
ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ
โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตนางพรทิพย์ หุ่นดี

ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้น.ส.อมรรัตน์ สุริยะบุญ

ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม1. แผนการจัดการเรียนรู้
2. เว็บไซต์ DLIT
3. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
– Digital Library
– สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
– ศูนย์การเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
-ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
4. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
– ค่ายพักแรมลูกเสือ/เนตรนารี
– ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
- พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
- อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
5. สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้
5. ทะเบียนสื่อการเรียนรู้
6. บอร์ดนิทรรศการ
7.จุดบริการ Wifi
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกนางวชิรา กุดแถลง

ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม1.รายงานบันทึกกิจกรรมโฮมรูมของครูที่ปรึกษา
2.รายงานโครงการคุณธรรมประจำชั้นเรียน
3.แผนปฏิบัติงานประจำปีกลุ่มบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ 2561
4.รายงานการดำเนินงานระบบดูแลนักเรียน
5.ภาพกิจกรรม

1.กิจกรรม Big Clearning
2.กิจกรรมวันไหว้ครู
3.กิจกรรมมุฑิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการ
4.กิจกรรมครูสอนดี/ครูดีในดวงใจ
5.กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1 ม.4
6.กิจกรรมพิธีประดับตราสัญลักษณ์ ม.4
7.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.6
8.กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำ
9.งานนิเทศการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ
10.กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนในห้องเรียน
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนนายอนันต์ พาหา

ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม1. แผนการจัดการเรียนรู้
2. บันทึกหลังการจัดการเรียนการสอน
3. แบบทดสอบ
4. แบบรายงานการวัดและประเมินผลรายวิชา (ปพ.5)
5. รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อสอบ
6. รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
7. สรุปข้อมูลการจัดทำ PLC
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้นายปัณณวัฒน์ สนเล็ก

ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม1. แผนการจัดการเรียนรู้
2. เครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
3. ชิ้นงาน/ภาระงานของผู้เรียน ฯลฯฃ
4. สรุปข้อมูลการนิเทศ
5. สรุปข้อมูลการจัดทำ PLC
6. การประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู