การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

       ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถใน การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม

ประเด็นพิจารณา
ผู้รับผิดชอบ
ค่าเป้าหมาย
ผลการประเมิน
เอกสารประกอบการนำเสนอ
ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ
โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณน.ส.ขจรวรรณ์ จ่ายพัฒน์ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม- ผลการประเมิน
- เกณฑ์การประเมิน
-แบบประเมิน
-ชุดฝึกการอ่าน การเขียน
- แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนา การสื่อสาร
-แฟ้มสรุปผลการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการอ่าน การเขียน
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง - พูด (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3)
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ประจักษ์ เพื่อการสื่อสาร (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6)
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
-กิจรรมค่ายคณิตศาสตร์
-กิจรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้ Crossword
-กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
-กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสู่การสร้างองค์ความรู้
-กิจรรมพัฒนาและให้บริการแหล่งเรียนรู้
-กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
-กิจกรรมมุมอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
-กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอานสู่การสร้างองค์ความรู้ภาษาญี่ปุ่น
-กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
-พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางภาษาไทย
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
-กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์
-กิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา
-กิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์
โครงการฤทธิยะวรรณาลัยก้าวไกลสู่สากล
-กิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมสากล
-กิจกรรมภาษาอังกฤษสัญจรบูรณาการสู่สากล
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหานางเพ็ญจันทร์ นาคะรังษียอดเยี่ยมยอดเยี่ยม- ผลการประเมิน
- เกณฑ์การประเมิน
- แผนการจัดการเรียนรู้
- รายงานโครงการ/กิจกรรม
- นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์/ชิ้นงานร่องรอย หรือข้อมูลเชิงรายงาน/โครงการ/โครงงาน
โครงการส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์
-กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
-กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
-กิจกรรมโครงงานวิทย์
-กิจกรรม STEM
-กิจกรรมประกวด IS
โครงการเกียรติยศลูกเสืออากาศ
-กิจกรรมลูกเสือทัศนศึกษาพักแรมนอกสถานที่
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
-กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์
-กิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมน.ส.ขวัญชนก รุ่งรอดศักดิ์ชัยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม- ผลการประเมิน
- เกณฑ์การประเมิน
- ตารางแสดงจำนวนโครงงานของผู้เรียน ม. 1-6
- ตารางแสดงจำนวนรางวัลต่าง ๆ ในการตัดสิน ประจักษ์ โครงงานสาขาสะเต็มศึกษาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ตารางแสดงจำนวนรางวัลโครงงาน ในการแข่งขันวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยีฯ ศิลปะ
- แบบประเมินโครงงาน
- ตัวอย่างโครงงาน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
-กิจกรรมค่ายวิชาการ นิทรรศการและแสดงผลงานนักเรียน
โครงการส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์
-กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
-กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
-กิจกรรมโครงงานวิทย์
-กิจกรรม STEM
-กิจกรรมประกวด IS
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
- กิจกรรมเครื่องบินเล็ก
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารน.ส.ศิริพร พ่วงพิศยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม- ผลการประเมิน
- เกณฑ์การประเมิน
- ผลการประเมินเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ผลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมฯ
- ตัวอย่างโครงงาน
- ชิ้นงาน โล่รางวัล เกียรติบัตร
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
-กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน
-กิจกรรมจัดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
โครงการส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์
-กิจกรรมประกวด IS
-กิจกรรมโครงงานวิทย์
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
-กิจกรรมค่ายวิชาการ นิทรรศการและแสดงผลงานนักเรียน
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาน.ส.ขวัญสยาม ชูสุวรรณยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- เกณฑ์การประเมิน
- ข้อมูลสารสนเทศ แบบรายงานผลการเรียน
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
-กิจกรรมงานนิเทศการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ
-กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน
-กิจกรรมจัดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net)
-กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์
-กิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา
-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.3 และ ม.6
-กิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์
-กิจกรรมเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย:ติวเข้ม GAT/PAT, O-Net
-กิจกรรมค่ายวิชาการ:ค่ายวิศวกรรม ค่ายแพทย์ ค่ายรัฐศาสตร์ ค่ายนิติศาสตร์และค่ายภาษาจีน
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพน.ส.เกศวลี แหวนนิล
ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม-ผลการประเมินทักษะพื้นฐานในการจัดการและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ปีการศึกษา 2561
- เกณฑ์การประเมิน
-ข้อมูลสถิตินักเรียนจบการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดปีการศึกษา 2561
-ข้อมูลสถิติการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561
-ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561ที่เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของรัฐได้ก่อนจบการศึกษา
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
-รายงานการดำเนินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
-รายงานการดำเนินกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว)
-ภาพการจัดกิจกรรมแนะแนว
-ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- ภาพผลงานนักเรียน
-รายงานกิจกรรมนัดหลาดนัดหัดขาย RW.SME
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
-กิจกรรมค่ายวิชาการ นิทรรศการและแสดงผลงานนักเรียน
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
-กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
-กิจกรรมถึงเส้นชัยก่อนใคร
-กิจกรรมติดตามผลนักเรียนที่จบการศึกษา

 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

ประเด็นพิจารณา
ผู้รับผิดชอบ
ค่าเป้าหมาย
ผลการประเมิน
เอกสารประกอบการนำเสนอ
ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ
โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดนางอัชฌา รัชพรมงคล

ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม
เอกสารประกอบการนำเสนอ
- ผลการประเมิน
- เกณฑ์การประเมิน
- แฟ้มสรุปโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
- แฟ้มสรุปโครงการสอบธรรมศึกษาประจำปี 2562
- แฟ้มสรุปกิจกรรมคักบาตร
- สรุปรายงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- แฟ้มกิจกรรมการเรียนรู้สร้างโครงงาน
- แผนการจัดการเรียนรู้
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- แฟ้มสรุปกิจกรรมวันลอยกระทง
- แฟ้มสรุปกิจกรรมอบรมคุณธรรมนำความรู้
โครงการเกียรติยศลูกเสืออากาศ
- กิจกรรมลูกฤทธิยะวรรณาลัยใส่ใจมารยาท
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ/เนตรนารี
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
-กิจกรรมคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
-กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน(เลือกตั้งประธานนักเรียน, เลือกตั้งประธานคณะสี)
- กิจกรรมอบรมโครงงานคุณธรรม
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
-กิจกรรมตักบาตร
-กิจกรรมนาฏวรรณกรรม
-กิจกรรมวันสำคัญทางภาษาไทย
-กิจกรรมฤทธิยะวรรณาลัย ใส่ใจเรื่องมารยาท
2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยนายโชติพงษ์ วิมะลิน


ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม
เอกสารประกอบการนำเสนอ
-ผลการประเมิน
- เกณฑ์การประเมิน
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนรายวิชาศิลปะพื้นฐาน และรายวิชานาฏศิลป์พื้นเมือง
- แบบประเมินความพึงพอใจต่องานพิธีหล่อเทียน
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมตักบาตร วันเข้าพรรษา
- แผนการจัดการเรียนรู้
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
- กิจกรรมตักบาตร
- กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
- กิจกรรมหล่อเทียน แห่เทียนจำนำพรรษา
- กิจกรรมลูกฤทธิยะวรรณาลัยใส่ใจมารยาท
- ธรรมศึกษา
โครงการคุณธรรมนำชีวิต
- กิจกรรมอบรมโครงงานคุณธรรม
โครงการ วันสำคัญทางภาษาไทย
- กิจกรรมวันสุนทรภู่
- กิจกรรมวันภาษาไทย
- กิจกรรมวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
- กิจกรรมนาฏวรรณกรรม
- กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนทัศนศิลป์
- กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน การสอนดนตรี
- กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน วิชานาฏศิลป์

3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายน.ส.ธัญชนก พรรณวงษ์


ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม
เอกสารประกอบการนำเสนอ
-ผลการประเมิน
- เกณฑ์การประเมิน
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-3
- กิจกรรมรักษาดินแดน นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 - 3
- รายวิชาชุมนุมวิชาการ ม.1-6
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ม.1-3
- กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งประธานนักเรียน/คณะสี ม.1-6
- กิจกรรมส่งเสริมการอยู่ด้วยกันบนความแตกต่างและหลากหลายด้านเชื้อชาติ
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- กิจกรรมทัศนศึกษา
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
-กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
-กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
-กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม
โครงการเกียรติยศลูกเสืออากาศ
-กิจกรรมลูกเสือทัศนศึกษาพักแรมนอกสถานที่
-กิจกรรมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
-กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
-กิจกรรมค่ายสังคมแห่งการเรียนรู้
โครงการฤทธิยะวรรณาลัยก้าวไกลสู่สากล
-กิจรรมChinese One Day Camp
-กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมภาษาฝรั่งเศส
โครงการค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
-กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน(เลือกตั้งประธานนักเรียน, เลือกตั้งประธานคณะสี)
-กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำ
4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมนายกฤตนุ พรมวัง

ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม
เอกสารประกอบการนำเสนอ
- เกณฑ์การประเมิน
-สรุปการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
- เกณฑ์การประเมิน
- โครงงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
- แบบประเมินสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
- ข้อมูลสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของผู้เรียนทุกระดับ
- ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของผู้เรียนทุกระดับ
- กีฬาภายใน/กีฬาภายนอก
- สถิติการยืม/คืน อุปกรณ์กีฬา
- ภาพการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
- ภาพการฝึกสมาธิหน้าเสาธง
- แผนการจัดการเรียนรู้
- ภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาสมรรถภาพเพื่อสุขภาพในรายวิชาพลศึกษา
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
-กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา (Fitness R.W.)
-กิจกรรมกายบริหารก่อนเรียน
-กิจกรรมลดน้ำหนักนักเรียนที่มีน้ำหนักเกิเกณฑ์มาตรฐาน
-กิจกรรมอนามัยทางเพศและเพศศึกษา
-กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
-กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนประจำปี
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
-กิจกรรมประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง งานศิลป์หัตถกรรมนักเรียน
-กิจกรรมฤทธิยะฯมิวสิค

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

      เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

ประเด็นพิจารณา
ผู้รับผิดชอบ
ค่าเป้าหมาย
ผลการประเมิน
เอกสารประกอบการนำเสนอ
ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ
โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจนน.ส.พจนี แก้วสมจิต

ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม-ผลการประเมิน
-เกณฑ์การประเมิน
-แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
-แผนปฏิบัติการประจำปี
-แผนกลยุทธ์ ปี 2562 - 2564
-ธรรมนูญโรงเรียน
-ปฏิทินปฏิบัติงาน
-รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ
-คู่มือปฏิบัติงาน
-โครงสร้างการบริหารงาน
-ธรรมนูญโรงเรียน ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2559-2563)
-แผนพัฒนาการศึกษา ปี 59-61
-แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2561
สารสนเทศปีการศึกษา 2561
-รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report: SAR)
โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
-กิจกรรมบูรณาการแผนปฏิบัติการ งบประมาณประจำปี 2561
-กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาน.ส.กุลวดี นุ่มทอง


ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม-ผลการประเมิน
-เกณฑ์การประเมิน
-ธรรมนูญโรงเรียน ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2559-2563)
-แผนพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ปีงบประมาณ 2559-2563
-แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2561
สารสนเทศปีการศึกษา 2561
-รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report: SAR)
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
-กิจกรรมรับรู้ เรียนรู้งานประกัน
-กิจกรรมเข้าใจ เข้าถึง เข้าทำงานประกัน
-กิจกรรมรองรับการประเมินประกันคุณภาพ
-กิจกรรมสรุปนำเสนอมวลชน
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายน.ส.ฉัตรสุดา พิมพา


ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม-ผลการประเมิน
-เกณฑ์การประเมิน
-หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2561(ฉบับปรับปรุง 2560)
-หลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
-หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : ความรู้เบื้องต้นด้านการบิน (AVIATION)
-หน่วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามโครงการ “การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามรัฐธรรมนูญ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21”
-รายงานการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ปีการศึกษา 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
-รายงานการนิเทศติดตามจากศึกษานิเทศก์(สพม.๒/กศจ.กทม.)
-คำสั่งปฏิบัติหน้าที่
- ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับงานวิชาการ
-FaceBook
-ฤทธิยะสาร ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 (พ.ค.-ต.ค.2561) จุลสารนิเทศการศึกษา (กศจ.กทม.)
-คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
-คู่มือปฎิบัติงานกลุ่มวิชาการ
-แผนการจัดการเรียนรู้ IEP
-Case Study (แนะแนว)
-แบบทดสอบบุคลิกภาพ SDQ, EQ
-แบบทดสอบพหุปัญญา
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
-กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพนางวัชรี ศาลากิจ


ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม-ผลการประเมิน
-เกณฑ์การประเมิน
-ข้อมูลสารสนเทศของครูและบุคลากร
-สถิติการจัดทำผลงานทางวิชาการของครู
-ข้อมูลการพัฒนาครูที่ขอเลื่อนวิทยฐานะ
-ข้อมูลการอบรมสัมมนาโครงการ
-ID PLAN
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
-กิจกรรมจัดอบรมการประกอบการสร้างเครื่องบินเล็ก
-กิจกรรมจัดอบรมการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์
-กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว
-กิจกรรมจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร (พัฒนาทั้งโรงเรียน, พัฒนาเฉพาะกลุ่ม)
-กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา
-กิจกรรมอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีการศึกษา 2561
-กิจกรรมอบรมการทำผลงานวิชาการเพื่อการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ใหม่ 21/2560) และการใช้งาน Logbook ประจำปีการศึกษา 2561
-กิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรม “สนุกในงาน เบิกบานในธรรม” ประจำปีการศึกษา 2561
-กิจกรรมการอบรมก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้นายสมชาย รื่นภาคทรัพย์


ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม-ผลการประเมิน
-เกณฑ์การประเมิน
-ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
-ตารางการใช้ห้องปฎิบัติการ
-ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
-กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ
-กิจกรรมแผนจ้างเหมาบริการทำความสะอาด
-กิจกรรมงานต่อเติมอาคารห้องเก็บของหลังอาคาร 7
-กิจกรรมจัดซื้อถังดับเพลิง
-กิจกรรมจ้างเหมาบริการฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่น
-กิจกรรมจัดซื้อกระดานไร้ฝุ่น
-กิจกรรมจัดซื้อถังขยะ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้นายวีระ กงถัน


ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม-ผลการประเมิน
-เกณฑ์การประเมิน
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ
-รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR)
-รายงานข้อมูลสารสนเทศ
- แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
-เว็บไซต์โรงเรียน
-เว็บไซต์ทะเบียนวัดผล
-เว็บไซต์ระบบสารสนเทศ
-เว็บไซต์ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน
-ระบบประเมินผลการเรียน
-ระบบจัดการงานพัสดุ เป็นต้น
-จุดบริการ WiFi
-ระบบสารมสนเทศเพื่อการบริหาร
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
-กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบงานวัดผลและประเมินผล
-กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงจัดซื้อเครื่องตรวจและโปรแกรมตรวจข้อสอบ
-กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมบำรุง และปรับปรุงระบบโทรศัพท์ เครื่องขยายเสียง วิทยุสื่อสารโทรคมนาคม และป้ายไฟประชาสัมพันธ์
-กิจกรรมอบรมและพัฒนาครูเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ
-กิจกรรมจัดทำรูปเล่มสารสนเทศ
-กิจกรรมจัดระบบสารสนเทศเพื่องานแนะแนว 4.0

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

       เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ประเด็นพิจารณา
ผู้รับผิดชอบ
ค่าเป้าหมาย
ผลการประเมิน
เอกสารประกอบการนำเสนอ
ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ
โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตนางพรทิพย์ หุ่นดี

ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม-ผลการประเมิน
- เกณฑ์การประเมิน
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจหน่วยการเรียนรู้ อิงมาตรฐาน
-ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
-แบบประเมินการนิเทศการจัดการเรียนรู้
-สรุปผลการนิเทศเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้
-ภาพกิจกรรมการเรียนรู้ที่สะท้อนการคิดและปฏิบัติจริง (Active Learning)
-ชิ้นงาน รางวัล เกียรติบัตร
-แผนการจัดการเรียนรู้
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
- ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- งานนิเทศการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้น.ส.อมรรัตน์ สุริยะบุญ

ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม-ผลการประเมิน
- เกณฑ์การประเมิน
-แผนการจัดการเรียนรู้
-เว็บไซต์ DLIT
-สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้
-ทะเบียนสื่อการเรียนรู้
-บอร์ดนิทรรศการ
-จุดบริการ Wi-fi
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
-Digital Library
-สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
-ศูนย์การเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
-ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
-ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
-ค่ายพักแรมลูกเสือ/เนตรนารี
-ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
-พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
-อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
-ผลิตสื่อการสอน
-ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาระดับชั้น ม.5-ม.6
-ปรับภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
-งานบำรุงรักษา และซ่อมบำรุงครุภัณฑ์งานโสตฯ
-พัฒนาระบบเครื่องเสียง และเครื่องโปรเจคเตอร์ภายในชั้นเรียน
-สนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรม
-พัฒนาแหล่งเรียนรู้
-ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
-การประกวดสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกนายวัชเรศ ฉุนหอม

ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม-ผลการประเมิน
- เกณฑ์การประเมิน
- คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบกิจกรรม
- รายงานผลการจัดกิจกรรมต่างๆ
- รูปภาพนิเทศการจัดการเรียนการสอนอขงกลุ่มสาระต่างๆ
- รายงานบันทึกกิจกรรมโฮมรูมของครูที่ปรึกษา
- รายงานการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- รูปภาพประกอบกิจกรรมต่างๆ
โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน
- งานนิเทศการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
- ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- งานนิเทศการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ
กิจกรรมอื่นๆ
- กิจกรรม Big Cleaning day
- กิจกรรมวันไหว้ครู
- กิจกรรมมุทิตจิตครูผู้เกษียณอายุราชการ
- กิจกรรมครูสอนดี ครูดีในดวงใจ
- กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1 ม.4
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6
- กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนแกนนำ
- กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม
การพัฒนาผู้เรียนในห้องเรียน
- กิจกรรมกีฬาสี
- กิจกรรมโฮมรูมของครูที่ปรึกษา
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนน.ส.ขวัญสยาม ชูสุวรรณ

ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม-ผลการประเมิน
- เกณฑ์การประเมิน
-แผนการจัดการเรียนรู้
-บันทึกการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้
-บันทึกหลังการจัดการเรียนการสอน
-แบบทดสอบ
-แบบรายงานการวัดผล และประเมินผลรายวิชา (ปพ.5)
-แบบบันทึกผลการวัดผลประเมินผล
-รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อสอบ
-ชิ้นงาน ผลงานของผู้เรียน
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
- ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
-พัฒนาและปรับปรุงระบบงานวัดผลและประเมินผล
-พัฒนาและปรับปรุงจัดซื้อเครื่องตรวจและโปรแกรมตรวจข้อสอบ
-ระบบคลังข้อสอบ
โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
-การประกวดสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
โครงการส่งเสริมงานวิจัย
-ประกวดงานวิจัย
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้นายปัณณวัฒน์ สนเล็ก

ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม-ผลการประเมิน
- เกณฑ์การประเมิน
- แผนการจัดการเรียนรู้
-เครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
-ชิ้นงาน/ภาระงานของผู้เรียน ฯลฯ
-การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูโดยผู้เรียน
-เอกสารกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ต่าง ๆ
-รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน
-รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อสอบ
-วิจัยในชั้นเรียน
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
- ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- งานนิเทศการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ