ตารางแสดงจำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา 2561  ทั้งหมด 4,171 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม  2561 )