ประเด็นพิจารณาที่ 1  ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของ  แต่ละระดับชั้น

          โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพผู้เรียน และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสมรรถนะของผู้เรียนตามทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ สอดคล้องกับตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ และหลักสูตรมาตรฐานสากล มีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้ จัดแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  รวมถึงมีการวัดและการประเมินผลของรายวิชาต่าง ๆ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนตลอดจนการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด แก้ปัญหา แบบโครงงาน การเข้าค่าย การบูรณาการในการเรียนรู้วันสำคัญต่าง ๆ และมีการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร  ผ่านการจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมหมอภาษา กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ                  และกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาทักษะด้านการคิดคำนวณ เช่น การแข่งขันคณิตคิดเร็ว มีผลการพัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีผลการพัฒนาร้อยละ  90.96