โรงเรียนดำเนินการพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้วางแผนการทำงาน สร้างความรู้ใหม่จากการทำโครงงาน/ผลงาน/ชิ้นงาน ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา โดยนักเรียนทุกคนเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ตั้งแต่  5 โครงการ/กิจกรรม ขึ้นไป ทำให้นักเรียนมีโครงงาน/ผลงาน/ชิ้นงาน ที่เป็นเชิงประจักษ์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ประเมิน โครงงาน/ผลงาน/ชิ้นงาน โดยใช้เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพที่โรงเรียนกำหนด มีผลการพัฒนาร้อยละ 95.16