โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2551   โดยกำหนดรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไว้ในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนประเมินนักเรียนจากทักษะการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆเพื่อสร้างองค์ความรู้และแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยวิธีการที่หลากหลายของผู้เรียน ทักษะการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายโดยดูจากวิธีการส่งงานหรือการส่งข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสารได้มากกว่า 3 ช่องทาง เช่น ทาง Google drive ,Facebook, Line Group ฯลฯ ผู้เรียนมีทักษะการนำเข้าข้อมูล การรวบรวมข้อมูลและเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอ การประมวลผลข้อมูล มีการจัดเรียง เรียงลำดับคำนวณ ค้นคืน รวมข้อมูลและสรุปผลได้อย่างชัดเจนและผู้เรียนมีความสามารถในการมีการทำรายงาน ตารางและแผนภูมิ และใช้โปรแกรมนำเสนอเป็นขั้นตอนต่อเนื่องถูกต้องและครบถ้วนสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจตรงประเด็น มีรูปแบบที่แปลกใหม่สะดุดตาน่าสนใจผลงานเสร็จมีความถูกต้องและสมบูรณ์สื่อความหมายได้ชัดเจน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้และมีรูปแบบที่สวยงาม แปลกตาน่าสนใจ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเช่น มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลครบถ้วนใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสม และทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนดให้