โรงเรียนสนับสนุนให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์  คิดแก้ปัญหา  จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่องโดยใช้วิทยากรภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  รวมไปถึงตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อส่วนรวม  ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง จัดแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา