โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาให้นักเรียนทุกคนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพที่เหมาะสมกับช่วงวัย ตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษากำหนด เมื่อนักเรียนจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   โรงเรียนกำหนดรูปแบบให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่จะศึกษาต่อได้เลือกกลุ่มการเรียนตามศักยภาพและความสนใจของนักเรียนอย่างหลากหลาย  ในการดำเนินจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดบริการ   แนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความสุขในการทำงาน มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ ด้านการศึกษา อาชีพ เช่น กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย  ซึ่งนักเรียนจะได้รับความรู้แนวทางอาชีพและฝึกประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอีกทั้งโรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาองค์ความรู้ด้วยตนเอง ฝึกกระบวนการทำงานร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ ผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ Project Based Learning (PBL) กิจกรรมธนาคารโรงเรียน และได้รับการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) โดยประเมินจากกระบวนการทำงานและผลงาน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เช่น การแข่งขันทักษะวิชาการ   จัดนิทรรศการการศึกษาต่อและอาชีพเพื่อให้รู้โลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ซึ่งจะเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ/วางแผนการเรียนและอาชีพ พร้อมทั้งทำแบบสำรวจความสนใจในอาชีพ วิเคราะห์บุคลิกภาพที่เหมาะสมในการศึกษาต่อและอาชีพ โดยกรมการจัดหางาน นักเรียนทุกคนจึงมีความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงาน หรือการทำงาน