โรงเรียนได้มีการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัย ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ด้วยการสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เซ่น กิจกรรมอบรมระดับคาบวิชาหน้าที่พลเมือง กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ กิจกรรมตักบาตรประจำเดือน เป็นต้น นอกจากนี้โรงเรียนกำหนดให้ครูทุกคนปลูกฝัง ให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมตามที่โรงเรียนกำหนด  มีผลการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 94.48  อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม