โรงเรียนได้ดำเนินการให้นักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ แสดงออกด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่ตนเองภาคภูมิใจในท้องถิ่น ได้อย่างเหมาะสม ด้วยวิธีการที่หลากหลายและเป็นไปตามสภาพของนักเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาประวัติความเป็นมาของความเป็นไทยต่าง ๆ ในรายวิชาศิลปะ อาศัยรูปแบบ กระบวนการคิด และสร้างผลงานตามภาระงานในแต่ละระดับชั้น โดยลงมือปฏิบัติจริง และให้นักเรียนฝึกทักษะผู้นำ จัดทำผลงานที่สื่อให้เห็นถึงความเป็นไทย และความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ด้านศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ ด้วยตนเอง

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ แสดงออก ทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่ตนเองภาคภูมิใจในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม สร้างผลงาน และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยความภาคภูมิใจ  มีผลการการประเมินโดยภาพรวมร้อยละ 86.75 อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ