โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนานักเรียนให้สามารถปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ให้มีคุณภาพตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการพัฒนาที่หลากหลาย เช่น การใช้กระบวนการการเรียนรู้เซิงประจักษ์ การจำลองสังคมโดยให้ผู้เรียนเรียนรู้การช่วยเหลือตนเองและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันจาก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การคิดแก้ปัญหาจากกิจกรรมโครงงานเซิงบูรณาการ การเรียนรู้การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างจากกิจกรรมในรายวิชาหน้าที่พลเมือง (เพิ่มเติม) โดยนักเรียนจะเรียนรู้ความเป็นพลเมืองดี ตามค่านิยม 12 ประการ และยอมรับเสียงข้างมากตามวิถีประชาธิปไตยจากการปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย ผ่านการเลือกตั้งประธานนักเรียน

     นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่น มีความเป็นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะและสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขและสามารถปรับตัว ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสมโดย คำนึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น มีผลการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินโดยภาพรวมร้อยละ 98.56  อยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม