วิสัยทัศน์

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศ น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

 

ปรัชญาของโรงเรียน

วิชาการ งานพัฒนา กีฬาดี สามัคคี มีวินัย

 

คำขวัญประจำโรงเรียน

ลูกฤทธิยะวรรณาลัยเป็นคนดี มีระเบียบวินัย ใฝ่ใจการเรียนรู้

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ลูกฤทธิยะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

ลูกเสืออากาศ