ดร. สุมนาธิ   กุลวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางณัฐพัชร์   ศิริเสถียร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริกหารงบประมาณ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริกหารวิชาการ

นายปรินทร์ธรณ์  ชาโท
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริกหารทั่วไป

นางสาวสิวาลัย  สวัสดิ์รักษา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริกหารงานบุคคล