มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน

ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม