กระบวนการพัฒนา

โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และ จัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ทำแผนพัฒนาการศึกษา นำสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี สนองนโยบายปฏิรูปการศึกษา นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด จัดทำโครงการ/กิจกรรม โดยดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน  มีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงานที่โรงเรียนกำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและชัดเจน

ผลการพัฒนา

          2.1 โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย เหมาะสมกับบริบท สอดคล้องกับนโยบาย สนองความต้องการชุมชน ท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยในปีการศึกษาโรงเรียนปรับวิสัยทัศน์จากเดิมคือ”โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ระดับมาตรฐานสากล ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง”  เป็น “โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศ น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพระดับมาตรฐานสากล”

          2.2 โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษา แผนกลยุทธ์ ธรรมนูญโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของโรงเรียน สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย