มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

ประเด็นพิจารณา 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน