กระบวนการพัฒนา

             โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ดำเนินการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ RITTIYA MODEL  ยึดหลักวงจรการทำงานแบบ PDCA ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาดังนี้

ขั้น Plan (P) เป็นการวางแผนและออกแบบนวัตกรรมและการดำเนินกิจกรรม โดยมีวิธีการหรือแผนปฏิบัติงานที่มุ่งบรรลุผลองค์กร ตามสภาพปัญหาและความต้องการ ให้เหมาะสมกับความพร้อมและบริบทของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดยอาศัยหลักการบริหาร 7 ประการ ประกอบด้วย

R (Responsibility)         :      การเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของบุคลากรทุกฝ่าย

I (Innovation)               :      การพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมศักยภาพและ พัฒนาคุณภาพนักเรียน

T (Team)                     :      การทำงานเป็นทีม โดยเน้นการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบร่วมภาคภูมิใจจากทุกภาคส่วน

T (Technology)            :      การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาและการเรียนการสอน

 I (Integration)             :      การนำหลักการบูรณาการมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้งระบบ

Y (Young Generation)   :      การพัฒนาครูให้มีความทันสมัย มีทักษะตามศตวรรษที่ 21 และการฝึกประสบการณ์ให้ครูรุ่นใหม่

A (Assurance)              :      การจัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเตรียมรับการประเมินภายนอก

ขั้น Do ( D ) เป็นการดำเนินการตามที่ได้วางแผนไว้โดยถ่ายทอดเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร โดยใช้รูปแบบการบริหาร RITTIYA Model ในการขับเคลื่อน อาศัยแนวคิดที่สำคัญ 3 ประการคือ

  • หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( School Based Management )

  • หลักการพัฒนาคุณภาพนักเรียน (Learner Development)

  • หลักการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ( Education Quality Assurance)

ทั้งนี้ได้มีการดำเนินงานตามขั้นตอนและแผนงานที่วางไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน มีการกำหนดหน้าที่

และมอบหมายความรับผิดชอบของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องและมีการปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ด้วย

ความมุ่งมั่นและตั้งใจ โดยพยายามไปสู่ความสำเร็จ

ขั้น Check ( C) เป็นการตรวจสอบประเมินและการปรับปรุง  ในการประเมินผลและตรวจสอบการดำเนินงานและการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยประเมินจากคุณภาพของผู้เรียน  เพื่อปรับปรุงแนวทางการดำเนินการให้ดีขึ้น โดยได้มีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลลัพธ์เทียบกับค่าเป้าหมายทั้งตัววัดระหว่างการดำเนินการและผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์  เพื่อการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปรับปรุงที่ดีขึ้นในองค์กรอย่างเป็นระบบ

ขั้น Action ( A ) เป็นการนำผลการประเมินที่ใช้แนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องการของสถานศึกษาตามที่ระบุไว้ตามแผนพัฒนาคุณภาพ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ของสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพของผู้เรียน

ผลการพัฒนา

  1. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาลและน้อมนำศาสตร์ โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

  2. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับกับพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน

  3. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพจากเครือข่ายในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน