กระบวนการพัฒนา

โรงเรียนดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่ม เป้าหมาย เชื่อมโยงวิถีกับชีวิตจริง ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นแบบอย่างได้โดยจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนางานวิชาการด้านงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ  ศึกษาวิเคราะห์นโยบายรัฐบาลข้อมูลสารสนเทศของท้องถิ่นข้อมูลพื้นฐาน ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560  มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยครูที่ปฏิบัติหน้าที่หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และงานทะเบียน เพื่อร่วมพิจารณา โครงสร้างหลักสูตร โดยมีผู้บริหารร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานด้วยความเห็นชอบ ซึ่งทางโรงเรียนเริ่มพิจารณาเป็นระดับชั้น ห้องเรียน แผนการเรียน มีการวางแผนการศึกษา 3 ปี และคำนวณหน่วยกิตให้ผู้เรียนได้จบการศึกษาตามเกณฑ์ ตามช่วงชั้นทางที่ กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  ตัวแทนหลักสูตรกลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ขยายผลโดยการประชุมกลุ่มสาระแบบกลุ่มย่อย​ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการนำกระบวนการ Professional Learning Community (PLC)​ มาใช้ในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม​ เพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ต่อไป  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการ ดำเนินการติดตามการจัดทำข้อมูล/รูปเล่มหลักสูตร ให้เรียบร้อยโดยจัดทำเป็นเล่มหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระฯ​ ทั้งนี้ได้จัดทำประกาศการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและผู้อำนวยการโรงเรียน   ครูดำเนินการใช้หลักสูตรที่จัดทำขึ้น และได้รับการนิเทศติดตาม  งานพัฒนาหลักสูตร มีการดำเนินงานด้วยการวิจัยโดยประเมินผลการใช้หลักสูตรจากครู ผู้ปกครอง และนักเรียนตามแผนการเรียน เพื่อนำผลข้อมูลไปพัฒนา มีการเผยแพร่หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรอื่นๆ ลงในเว็ปไซด์

ผลการพัฒนา

            โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น ผู้บริหาร  ครู และผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตร โดยมีองค์ประกอบครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ได้แก่ วิสัยทัศน์ จุดหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้างเวลาเรียน คำอธิบายรายวิชา แนวดำเนิน  การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล หลักสูตรผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา มีการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติ มีระบบการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรมีการนำผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม