กระบวนการพัฒนา

    โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย มีการวางแผนการดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความก้าวหน้า โดยนำข้อมูลจากแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan) หรือ ID Plan มาพิจารณา โดยใช้วงจรการบริหารงานคุณภาพ หรือ PDCA ในการวางแผนการดำเนินงาน ดังนี้

จากแผนผังแสดงกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากร โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สามารถอธิบายกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพได้ดังนี้

1.คณะครูและบุคลากรจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาตนเองให้ตรงกับความสนใจและความต้องการของตนเอง แล้วนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำเป็นสารสนเทศเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาตนเองให้เชี่ยวชาญของบุคลากร

2.นำสารสนเทศเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาตนเองให้เชี่ยวชาญของบุคลากร ปรึกษากับผู้บริหารเพื่อวางแผนการพัฒนาครูและบุคลากร

3.ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามความสนใจ โดย

    3.1 จัดอบรมตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรตามแผนปฏิบัติการประจำปีทั้งในและนอกสถานศึกษา

   3.2 เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ตามความสนใจ

    3.3 เปิดโอกาสให้คณะครูและบุคลากรศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลดีต่อผู้เรียนได้

4.ให้คณะครูและบุคลากรนำผลจากการเข้ารับการพัฒนาตนเองให้ด้านต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ ดังนี้

    4.1 ต่อตนเอง คือ พัฒนาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเพื่อพัฒนาให้ตนเองมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น

     4.2 ต่อผู้เรียน คือ นำความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการพัฒนาตนเองไปใช้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อผู้เรียน

    4.3 ต่อเพื่อนร่วมงาน คือ นำความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการพัฒนาตนเองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

5.รายงานผลการพัฒนาครูและบุคลากรให้ผู้บริหารทราบ อีกทั้งวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป

6.นำข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาตนเองของคณะครูและบุคลากร จัดเก็บเป็นสารสนเทศเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

 

ผลการพัฒนา

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย มีการพัฒนากระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสามารถแสดงผลการเข้ารับการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพได้ดังนี้