กระบวนการพัฒนา

1.พัฒนาห้องเรียน อาคารสถานที่ ให้มีความสะดวก สะอาด มั่นคง ปลอดภัย โดยการจัดซื้อ ซ่อมบำรุง วัสดุ อุปกรณ์ ภายในห้องเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ สนามกีฬาและศูนย์กีฬา เพื่อให้ใช้งานได้อยู่เสมอ

2. ดูแลซ่อมบำรุง อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยืดอายุการใช้งาน

3. จัด ปรับปรุง ดูแลรักษา สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียน

ผลการพัฒนา

1.โรงเรียนมีความสะอาด น่าอยู่ ปลอดภัย เพิ่มบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน

2. มีอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์พร้อมใช้ในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน

3. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนร่มรื่น แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้รับการพัฒนา ส่งเสริม  ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน