กระบวนการพัฒนา

          เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยได้กำหนดกลยุทธ์ที่มีระบบการวัด การวิเคราะห์ การจัดการความรู้ข้อมูลสารสนเทศ จากสารสนเทศจากกลุ่มบริหารงาน สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ ข้อมูลผลการดำเนินงานจากโครงการ/กิจกรรม และผลการใช้งบประมาณ ข้อมูลความต้องการ/ความพึงพอใจ  การร้องเรียนจากนักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลจากผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อถือได้ สำหรับการพัฒนาปรับปรุงระบบงาน (Work System) เพื่อจะควบคุมผลได้ถูกต้องและแม่นยำพร้อมทั้งผลักดันให้การปฏิบัติงานสำเร็จ ได้อย่างแท้จริงแสดงดังแผนภาพ

โรงเรียนจัดทำแผนกลยุทธ์ เพื่อกำหนดทิศทางในการจัดการศึกษาเป็นกรอบภาระงานและระยะเวลาดำเนินการ ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม งาน ซึ่งแต่ละลำดับ    จะมีความสำคัญและมีเป้าหมายความสำเร็จ ที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์บริบทตามกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน การกำหนดตัววัดผลการดำเนินงานมีทั้งตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

ผลการพัฒนา

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย มีการวิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินการและความสามารถ การวิเคราะห์
การเปรียบเทียบกับคู่เทียบกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ และการวิเคราะห์ผลการดำเนินการ เพื่อให้การแก้ปัญหาและการให้บริการทางการศึกษาตอบสนองความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเรื่องต่างๆ ที่มีการวิเคราะห์ ได้แก่

  1. ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จ มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบผล การดำเนินการกับเป้าหมายตามระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีตัวชี้วัดใดวิเคราะห์เบื้องต้นแล้วพบว่าผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จะมีการวิเคราะห์ สาเหตุ ปัญหาและกำหนดแนวทางแก้ไข

  2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

  3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงานต่างๆ

  4. ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เหมาะสมกับงาน รวมถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ผลการวิเคราะห์การดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น มีการสื่อสารในการประชุมวิชาการ การประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร การประชุมครูประจำเดือน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงานต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบที่จะนำเสนอข้อมูลและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ จะนำข้อมูลสารสนเทศจาการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง ส่งเสริมกระบวนการในการปฏิบัติงาน โดยแยกตามภารกิจ ความรับผิดชอบของงานนั้นๆ