กระบวนการพัฒนา

              โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยมีกระบวนการพัฒนาที่ทำให้ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของนักเรียนและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนและสมรรถนะนักเรียนตามทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551 และหลักสูตรมาตรฐานสากล โดยโรงเรียนมีการบริหารจัดการการเรียนการสอนและงานสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยโดยใช้กระบวนการ  PDCA ในการทำงาน  โดยโรงเรียนมีการประชุมครูเพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายและนำหลักสูตรแกนกลางมาวิเคราะห์และจัดทำคำอธิบายรายวิชา  โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้ จากนั้นครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และนำสอนตามรูปแบบและกระบวนตามที่แผนการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน โรงเรียนมีการติดตามผลโดยใช้กระบวนการนิเทศการศึกษาของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และรายงานผลการนิเทศการศึกษาภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ หลังจากครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ครูจะบันทึกผลลงในบันทึกหลังสอน และนำผลที่ได้มาพูดคุยกับครูผู้สอนในระดับชั้นเดียวกันหรือในรายวิชาเดียวกันและเข้าสู่กระบวนการ PLC เพื่อแก้ไขปัญหา นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเป็นข้อมูลในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนและในการประเมินหลังจากจบหน่วยการเรียนรู้ครูมีการวัดและประเมินผลด้วยความยุติธรรมและหลากหลายตามสภาพจริงของนักเรียน

ผลการพัฒนา

                จากการที่ครูจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้เป็นไปตามศักยภาพ ของนักเรียน โดยให้โอกาสกับนักเรียนได้ปรับปรุงและพัฒนาผลงานและผลสัมฤทธิ์ให้พัฒนาเพิ่มขึ้น การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ที่เพิ่มขึ้นทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและมีแรงจูงใจในการเรียนเพิ่มขึ้นและในการนิเทศการสอนพบว่าครูทุกท่านมีการใช้สื่อเทคโนโลยีในกระบวนการสอนเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้เทคโนโลยีของครู  โดยโรงเรียนมีการติดตั้งโปรเจคเตอร์ทุกห้องเรียน ซึ่งการห้องเรียนที่อำนวยความสะดวกในการใช้สื่อเทคโนโลยีของครูทำให้ครูเกิดการจัดรูปแบบการสอนได้หลากหลาย  ส่งผลให้นักเรียนมีความในใจในการเรียนมากขึ้นและทำให้ผลการทดสอบระดับชาติ O-Net  เพิ่มสูงขึ้น รางวัลเหรียญทองจากรายการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและในรายการอื่นๆระดับประเทศมากขึ้น