กระบวนการพัฒนา

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยมีกระบวนการพัฒนาที่ทำให้ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของนักเรียนและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนและสมรรถนะนักเรียนตามทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551 และหลักสูตรมาตรฐานสากลโดยโรงเรียนมีการบริหารจัดการการเรียนการสอนและงานสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยการใช้กระบวนการ  PDCA ในการทำงาน มีการวางแผนกำหนดวัตถุประสงค์และระดับนักเรียนชัดเจนการออกแบบเป็นระบบนำเสนอถูกต้องตามลำดับขั้นของประเภทสื่อนั้น ๆ มีกิจกรรมการฝึกปฏิบัติหรือแบบฝึกหัดและการประเมินที่ครอบคลุมจุดประสงค์ผ่านการทดลองใช้ ปรับปรุง พัฒนามีการประเมินและมีเอกสารรายงานผลการนำไปใช้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยโรงเรียนมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ สร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย

ผลที่เกิดจากการพัฒนา

จากรายงานโครงการพัฒนาสื่อ-นวัตกรรมทางการศึกษา พบว่าครูทุกท่านมีการใช้สื่อเทคโนโลยี ในกระบวนการสอนเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้เทคโนโลยีของครู โดยโรงเรียนมีการติดตั้งโปรเจคเตอร์ทุกห้องเรียน ซึงเป็นห้องเรียนที่อำนวยความสะดวกในการใช้สื่อเทคโนโลยีของครูทำให้ครูเกิดการจัดรูปแบบการสอนได้หลากหลายและส่งผลให้นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนมากขึ้นและทำให้ผล O-Net  เพิ่มสูงขึ้น รางวัลเหรียญทองจากรายการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและในรายการอื่นๆระดับประเทศมากขึ้นจะเห็นได้ว่าครูมีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีการศึกษา เพราะมีโครงการประกวดสื่อนวัตกรรม ผู้ที่ชนะการประกวดจะมีเงินรางวัล และเกียรติบัตรมอบให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะครู