กระบวนการพัฒนา

         โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย มีจุดเน้นเรื่องการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยการให้ครูเรียนรู้กระบวนการจัดการเรื่องการสอน โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ เพื่อตอบสนองสมรรถนะของนักเรียน 5 สมรรถนะ คือ ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการใช้เทคโนโลยี ทักษะการสื่อสาร ทักษะในการแก้ปัญหา และทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งนี้เน้นการจัดกระบวนการกลุ่ม กระบวนการ Active Learning นักเรียนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ มีส่วนร่วมในการสร้างข้อตกลงกับครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียน อีกทั้งยังร่วมกับครูในการจัดมุมประสบการณ์การเรียนรู้ โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา ดูแลอย่างใกล้ชิด และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกฝังทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

ผลการพัฒนา

          ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์เรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ดีขึ้นตามลำดับ อีกทั้งยังทำให้บรรยากาศการเรียนรู้ เป็นบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาที่ว่า ฤทธิยะวรรณาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม เป็นที่ยอมรับต่อชุมชนและผู้ปกครอง