กระบวนการพัฒนา

          โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยครูมีการศึกษาและวางแผนการวัดผลประเมินผล ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูรู้จักผู้เรียนด้านพฤติกรรมเป็นรายบุคคลโดยผ่านกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน กิจกรรมตามแบบประเมินSDQ ทำให้ทราบข้อเด่น ข้อด้อยของผู้เรียน และใช้วิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายเพื่อรู้จักผู้เรียนด้านการเรียน โดยมีการวิเคราะห์ และประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลทำให้ทราบความแตกต่าง และข้อจำกัดของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ครูได้จัดทำโครงสร้างรายวิชาและแผนจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำผลการประเมินมาจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และแก้ปัญหาผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และเข้าใจ เนื้อหา ทักษะกระบวนการ และเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และประสบผลสำเร็จในการศึกษาต่อในอนาคต มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ดังนี้

1.ขั้นตอนการวัดและประเมินผลผู้เรียน

     –  ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร

     –  จัดทำโครงสร้างรายวิชาและการวัดผลประเมินผล

     –  อบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล

     – ชี้แจงรายละเอียดของการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์  วิธีการ เครื่องมือ ภาระงาน  เกณฑ์  คะแนน  ตามแผนการประเมินที่กำหนดไว้

     – วัดและประเมินวิเคราะห์ผู้เรียน

     –  วัดและประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรียน

     –  วัดและประเมินความสำเร็จหลังเรียนเมื่อจบหน่วยหรือปลายภาคเรียน

๒.  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน

     –  ผู้เรียนได้รับการแจ้งผลการเรียน 40 คะแนน

     –  ผู้เรียนพัฒนาปรับปรุงผลการเรียน

     –  ผู้เรียนสามารถตรวจสอบผลการปรับปรุงผลการเรียนได้

ผลการพัฒนา

      จากการที่โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยมีกระบวนวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทำให้ผู้เรียนทราบจุดที่ควรพัฒนาตนเองในการวัดผลประเมินผลแต่ละครั้ง ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นักเรียนมีผลการเรียน 0, ร, มส และ มผ น้อยลง ผลการสอบระดับชาติ O-NET และเกรดเฉลี่ยโดยรวมสูงขึ้น มีผู้เรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง จากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับประเทศและการแข่งขันรายการอื่น ๆ
ในระดับประเทศมากขึ้น