คณะกรรมการ

ผู้บริหาร

ดร. สุมนา  ธิกุลวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางณัฐพัชร์   ศิริเสถียร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริกหารงบประมาณ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริกหารวิชาการ

นายปรินทร์ธรณ์  ชาโท
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริกหารทั่วไป

นางสาวสิวาลัย  สวัสดิ์รักษา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริกหารงานบุคคล

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

น.ส.กุลวดี นุ่มทอง
หัวหน้างานประกันฯ

นายวีระ กงถัน

 

น.ส.เรณู วุฒิวิชญานันต์

น.ส.อมรรัตน์ สุริยะบุญ

น.ส.ปราณปรียา ไทยขำ

นายพรเทพ กลิ่นด่านกลาง

นายจารุกร จรดล

น.ส.ณิชมน พะลัง

นางอริญรดา ผดุงเพียร

คณะกรรมการรับผิดชอบตัวชี้วัด

น.ส.ขจรวรรณ์ จ่ายพัฒน์

 

นางเพ็ญจันทร์ นาคะรังษี

น.ส.ศิริพร พ่วงพิศ

น.ส.ขวัญสยาม ชูสุวรรณ

น.ส.เกศวลี แหวนนิล

นางอัชฌา รัชพรมงคล

นายโชติพงษ์ วิมะลิน

นายปัณณวัฒน์ สนเล็ก

นายกฤตนุ พรมวัง

น.ส.พจนี แก้วสมจิต

น.ส.กุลวดี นุ่มทอง

น.ส.ฉัตรสุดา พิมพา

นางวัชรี ศาลากิจ

นายสมชาย รื่นภาคทรัพย์

นายวีระ กงถัน

 

น.ส.เรณู วุฒิวิชญานันต์

นางพรทิพย์ หุ่นดี

น.ส.อมรรัตน์ สุริยะบุญ

นายอนันต์ พาหา

นางวชิรา กุดแถลง

น.ส.ธัญชนก พรรณวงษ์