โครงการ/กิจกรรม

ปี 2561

โครงการ/กิจกรรม ปี 61

โครงการตามกลยุทธ์ของโรงเรียน ปี 2561

1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

โครงการ
กิจกรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน -เรียนปรับพื้นฐาน ม.1,4
-เรียนเสริมเพิ่มปัญญา
-ค่ายวิชาการ นิทรรศการและแสดงผลงานนักเรียน
-ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาระดับชั้น ม.5-ม.6
-นักศึกษาวิชาทหาร
-ปรับภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
-งานบำรุงรักษา และซ่อมบำรุงครุภัณฑ์งานโสตฯ
-พัฒนาระบบเครื่องเสียง และเครื่องโปรเจคเตอร์ภายในชั้นเรียน
-สนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรม
-การเรียนการสอนภาษาจีนกับเจ้าของภาษา
-การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นกับเจ้าของภาษา
-การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสกับเจ้าของภาษา
-ค่ายภาษาอังกฤษ
-วันตรุษจีน
-ผลิตสื่อการสอน
-วันสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯกรมพระปรมานุชิตชิโนรส
-พัฒนาแหล่งเรียนรู้
-สู่ฝันการเป็นแพทย์
-ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
-วันสิ่งแวดล้อม
-ซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสาตร์และสารเคมี
-ซื้อครุภัณฑ์(เครื่องมือวิทยาศาสตร์)
-พัฒนาการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์
-การฝึกซ้อมวงดนตรีลูกทุ่ง
-การฝึกซ้อมวงโยธวาทิต
-พัฒนาการเรียนการสอนดนตรี
-จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนทัศนศิลป์
-จัดซื้อวัสดุฝึก สื่อการเรียนการสอน
-กระดานไร้ฝุ่น
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานโสตทัศนศึกษา
งานโสตทัศนศึกษา
งานโสตทัศนศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
ศิลปะ
ศิลปะ
ศิลปะ
ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มบริหารทั่วไป
1.2 โครงการเกียรติยศลูกเสืออากาศ -ลูกเสือทัศนศึกษาพักแรมนอกสถานที่
-อบรมลูกเสือเนตรนารีจราจร
-ฝึกซ้อมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี
-การฝึกซ้อม-แข่งขันทักษะลูกเสืองานศิลปหัตถกรรมระดับภาค
-วันมหาธีรราชเจ้าและวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
-สัมพันธ์ชุมชน
-ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์
-อบรมพัฒนาลูกเสือเพื่อวุฒิที่สูงขึ้น
-อบรมนายหมู่-รองนายหมู่
-วันลูกเสืออากาศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.3 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสู่การสร้างองค์ความรู้ -นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10
-พัฒนาและให้บริการแหล่งเรียนรู้
-ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
-มุมอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
-ส่งเสริมนิสัยรักการอานสู่การสร้างองค์ความรู้ภาษาญี่ปุ่น
-ส่งเสริมรักการอ่าน
งานห้องสมุด
งานห้องสมุด
งานห้องสมุด
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
1.4 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง-คุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสังคมศึกษาฯ
1.5 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ -แข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรประกวดสวนถาดและสวนแก้ว
-การแข่งขันอาหารและขนมหวาน
-แข่งขันทักษะวิชาการทำงานช่าง
-แข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ
-แข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุ
-แข่งขันเครื่องบินพลังงาน และเครื่องบินเล็ก 4 ช่องสัญญาณ
-แข่งขันหุ่นยนต์
-การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ ใบตอง และงานร้อยมาลัย
-การแข่งขันโครงงานอาชีพและงานประดิษฐ์วัสดุธรรมชาติท้องถิ่น
-การแข่งขันจักสานจากไม้ไผ่
-แข่งขันทักษะคณิตศาสาตร์
-สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
-ถึงเส้นชัยก่อนใคร
-เพชรน้ำหนึ่ง
-ติดตามผลนักเรียนที่จบการศึกษา
-การแข่งขันทักษะทางภาษาต่างประเทศ(ภายในสถานศึกษา)
-การแข่งขันทักษะทางภาษาต่างประเทศ(ภายนอกสถานศึกษา)
-พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางภาษาไทย
-ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์
-ประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยฯ
-ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง งานศิลป์หัตถกรรมนักเรียน
-ฤทธิยะฯมิวสิค
-การแข่งขันกีฬาภายนอก
-การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน
-การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ
-ส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนพิเศษ
การงานอาชีพฯ
การงานอาชีพฯ
การงานอาชีพฯ
การงานอาชีพฯ
การงานอาชีพฯ
การงานอาชีพฯ
การงานอาชีพฯ
การงานอาชีพฯ
การงานอาชีพฯ
การงานอาชีพฯ
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
งานแนะแนว
งานแนะแนว
งานแนะแนว
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
ศิลปะ
ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มบริหารวิชาการ
ภาษาไทย
1.6 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต-งานจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนในห้องเรียน
-งานบริการสุขอนามัย
-งานโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน
-งานจัดซื้อถังดับเพลิง
-พัฒนาศักยภาพนักเรียนเรียนร่วม
-เพื่อนที่ปรึกษา (YC)
-แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
-กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
-งานตรวจสุขภาพผู้ประกอบการร้านค้า
-งานอบรมให้ความรู้ทางด้านโภชนาการแก่ผู้ประกอบการและศึกษาดูงาน
-ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงอาหาร
-ให้การปฐมพยาบาลแก่นักเรียน ครูและบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียน
-ตรวจสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนประจำปี
-การประกันอุบัติเหตุกลุ่มของนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน
-พ่นยากำจัดยุงและโรยทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย
-ค่ายสังคมแห่งการเรียนรู้
-ย้อนรอยประวัติศาสตร์การเมืองไทย
-ให้ความรู้ในการป้องกันโรคตามฤดูกาล
-ส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา (Fitness R.W.)
-กายบริหารก่อนเรียน
-ลดน้ำหนักนักเรียนที่มีน้ำหนักเกิเกณฑ์มาตรฐาน
-อนามัยทางเพศและเพศศึกษา
-ชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค
-ส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเดือน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
งานแนะแนว
งานแนะแนว
งานแนะแนว
งานแนะแนว
งานโภชนาการ
งานโภชนาการ
งานโภชนาการ
งานอนามัยโรงเรียน
งานอนามัยโรงเรียน
งานอนามัยโรงเรียน
งานอนามัยโรงเรียน
สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพ
1.7 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน- งานนิเทศการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ
- อบรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน
- จัดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net)
- คลินิกคณิตศาสตร์
- การเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.3 และ ม.6
- เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์
- เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย:ติวเข้ม GAT/PAT, O-Net
- ค่ายวิชาการ:ค่ายวิศวกรรม ค่ายแพทย์ ค่ายรัฐศาสตร์ ค่ายนิติศาสตร์และค่ายภาษาจีน
งานนิเทศ
การงานอาชีพฯ
การงานอาชีพฯ
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
1.8 โครงการส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ -ค่ายคณิตศาสตร์
-ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้ Crossword
-สัปดาห์วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
1.9 โครงการคุณธรรมนำชีวิต -ค่ายคุณธรรม ม.4กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.10 โครงการต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข-วันงดสูบบุหรี่โลก
-วันต่อต้านยาเสพติด
-การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
-วันเอดส์โลก
-ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเอดส์
สุขศึกษาและพลศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
1.11 โครงการห้องเรียนพิเศษ- ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต-สุขศึกษา (เตรียมทหาร)
- ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP)
- ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (Gifted)
กลุ่มบริหารวิชาการ

2. การสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน

โครงการ
กิจกรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2.1 โครงการฤทธิยะวรรณาลัยก้าวไกลสู่สากล -ภาษาและวัฒนธรรมสากล
-ภาษาอังกฤษสัญจรบูรณาการสู่สากล
-Chinese One Day Camp
-ค่ายภาษาและวัฒนธรรมภาษาฝรั่งเศส
-พัฒนาทักษะภาษจีนเพื่อการสอบวัดระดับ (HSK)
-เรียนรู้วัฒนธรรม "วันชาติฝรั่งเศส"
-วันคริสต์มาส
-วันทานาบาตะ
-สิ่งรอบตัวพูดจีนได้
-French Corner มุมเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส
-.พัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ DELE SCOLAIRE
-ฤทธิยะเรียนรู้ ก้าวไกล ใส่ใจประชาคมอาเซียน
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษาฯ
2.2 โครงการค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ-ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน(เลือกตั้งประธานนักเรียน, เลือกตั้งประธานคณะสี)
-อบรมนักเรียนแกนนำ
-วันปัจฉิมนิเทศ
-ส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ไขนักเรียนเป็นรายบุคคล
-วันเชิดชูเกียรติ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
2.3 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
-วันสำคัญต่าง ๆ เช่นวันไหว้ครู, วันวชิราลงกรณ์, วันพ่อแห่งชาติ, วันแม่แห่งชาติ ฯลฯ
-นาฏวรรณกรรม
-วันภาษาไทย
-วันสุนทรภู่
-วรรณคดีไทยสัญจร
-หล่อเทียน-แห่เทียน จำนำพรรษา
-การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
-ฤทธิยะวรรณาลัย ใส่ใจเรื่องมารยาท
-ธรรมศึกษาพัฒนาความรู้
-ตักบาตรประจำเดือน
-วิถีไทยวิถีพุทธ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารวิชาการ
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ

3. การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบการบริหารการจัดการศึกษา

โครงการ
กิจกรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
3.1 โครงการพัฒนาระบบการบริหาร

-งานซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์
-การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
-อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
-งานจัดระบบควบคุมภายใน
-บูรณาการแผนปฏิบัติการ งบประมาณประจำปี 2561
-กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
งานแผนงาน
งานแผนงาน

4. การส่งเสริมเครือข่ายการมีส่วนร่วมและการบริหารจัดการ

โครงการ
กิจกรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

4.1 โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจในสหวิทยาเขตวิภาวดี
4.2 โครงการแหล่งเรียนรู้เพื่อชุมชน-นำนักเรียนไปทัศนศึกษา
-สวนคณิตคิดฉไน
-ทดสอบความรู้ทางวิชาการ
-แนะแนวสัญจร
-ลานหินแบบวิทย์วิทย์
-พัฒนาปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพฯ
คณิตศาสตร์
งานแนะแนว
งานแนะแนว
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
4.3 โครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้
-รินน้ำใจสู่น้องชาวใต้กลุ่มบริหารวิชาการ

5. การส่งเสริมการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษา

โครงการ
กิจกรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
5.1 โครงการส่งเสริมงานวิจัย

-ประกวดงานวิจัย
งานวิจัย

6. การส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล ทักษะในการสื่อสารของครูให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ
กิจกรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
6.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา- ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

งานหลักสูตร
6.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล-นำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนงานหลักสูตร

7. การเสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการทำงานเกิดผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์

โครงการ
กิจกรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
7.1 โครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ

8. การส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพและยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ

โครงการ
กิจกรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
8.1 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
-จัดอบรมการประกอบการสร้างเครื่องบินเล็ก -ช่องสัญญาณ
-จัดอบรมการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์
-พัฒนาศักยภาพครูแนะแนว
-เข้าร่วมอบรมการสร้างเครื่องบินเล็กพลังยาง
-จัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร (พัฒนาทั้งโรงเรียน, พัฒนาเฉพาะกลุ่ม)
-อบรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา
การงานอาชีพฯ
การงานอาชีพฯ
งานแนะแนว
การงานอาชีพฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
การงานอาชีพฯ
8.2 โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา-การประกวดสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้งานสื่อแลนวัตกรรม

9. การส่งเสริมให้องค์กร องค์คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผน สรรหา ย้าย โอนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน

โครงการ
กิจกรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
9.1 โครงการวางแผน สรรหา อัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

10. การส่งเสริมระบบสารสนเทศเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการ

โครงการ
กิจกรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
10.1 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

-พัฒนาและปรับปรุงระบบงานวัดผลและประเมินผล
-พัฒนาและปรับปรุงจัดซื้อเครื่องตรวจและโปรแกรมตรวจข้อสอบ
-จัดทำวารสารโรงเรียน "ฤทธิยะสาร"
-จัดป้ายไวนิล ป้ายนิเทศข่าวสาร และบอร์ดภาพกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
-จัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมบำรุง และปรับปรุงระบบโทรศัพท์ เครื่องขยายเสียง วิทยุสื่อสารโทรคมนาคม และป้ายไฟประชาสัมพันธ์
-จัดเสียงตามสาย การบริการต้อนรับ
-การสื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Web ของ สพฐ.
-อบรมและพัฒนาครูเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ
-จัดทำรูปเล่มสารสนเทศ
-จัดระบบสารสนเทศเพื่องานแนะแนว 4.0
งานวัดผล
งานวัดผล
งานประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์
งานสารสนเทศ
งานสารสนเทศ
งานสารสนเทศ
งานแนะแนว

11. การพัฒนากระบวนการ กำกับติดตาม นิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โครงการ
กิจกรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
11.1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

-รับรู้ เรียนรู้งานประกัน
-เข้าใจ เข้าถึง เข้าทำงานประกัน
-รองรับการประเมินประกันคุณภาพ
-สรุปนำเสนอมวลชน
งานประกันคุณภาพการศึกษา